• pH PLUS ProfiPOOL 1kg
získáš 4 Poolčíky

pH PLUS ProfiPOOL 1kg

  • Výrobce: ProfiPOOL
  • Kód výrobku: B0008
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 88 Kč

  • Cena v Poolčících: 85


Charakteristika:

ProfiPOOL pH PLUS je sypký přípravek pro snižování kyselosti (zvyšování hodnoty pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8–7,4. V tomto rozmezí je zajištěno optimální působení ostatních přípravků pro ošetření bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

Návod k použití:

ProfiPOOL pH PLUS zvýší hodnotu pH o 0,1 při dávce 5 g/m3 (cca 1polévková lžíce na 1000 l vody). Dávkování se provádí tak, že vypočítané množství potřebné pro dosažení hodnoty pH 7,2 se rozpustí v plastové nádobě s vodou a poté se rovnoměrně vlije do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Kontrolu hodnoty pH provádějte po dokonalém promíchání.

Složení:

uhličitan sodný, min. 98% (980 g / kg), označení ES: 207-838-8 (EINECS). Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.Další nebezpečnost: Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Při požití několika gramů mohou vzniknout zažívací potíže. Při vniknutí do očí výrobek způsobuje dráždění. Může způsobit zánět spojivek. Postižený si nesmí třít oči! Při dlouhodobějším kontaktu s produktem může dojít k podráždění pokožky. Dráždivé účinky se projevují ve vlhkém prostředí. Prázdný obal vypláchněte vodou a umístěte do kontejneru na tříděný odpad. Zákaz opakovaného použití obalu.

Skladování:

Skladujte na čistém,suchém,dobře větraném místě. Skladujte v původních obalech. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Chraňte před vlhkostí. Produkt je hydroskopický. Skladujte z dosahu: zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy). Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv. Upozornění: Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem.

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek.

Balenení

1kg

Dokumenty k produktu ke stažení zde.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
120 Kč
pH MÍNUS ProfiPOOL 1,3kg

pH MÍNUS ProfiPOOL 1,3kg

Charakteristika: ProfiPOOL pH MÍNUS je granulovaný přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení hodno..

297 Kč
pH PLUS ProfiPOOL 5kg

pH PLUS ProfiPOOL 5kg

Charakteristika: ProfiPOOL pH PLUS je sypký přípravek pro snižování kyselosti (zvyšování hodnoty pH..

204 Kč
pH PLUS ProfiPOOL 2,5kg

pH PLUS ProfiPOOL 2,5kg

Charakteristika: ProfiPOOL pH PLUS je sypký přípravek pro snižování kyselosti (zvyšování hodnoty pH..

Tagy: zvyšování pH vody, ph PLUS