• Vločkovač ProfiPOOL 1l - tekutý
získáš 4 Poolčíky

Vločkovač ProfiPOOL 1l - tekutý

  • Výrobce: ProfiPOOL
  • Kód výrobku: B0013
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 108 Kč

  • Cena v Poolčících: 76


Charakteristika:

ProfiPOOL Vločkovač je tekutý prostředek určený k úpravě vody v bazénu. Přípravek vytváří vločky z velmi malých nečistot, jednobuněčných řas či sinic, které jsou poté zachyceny filtračním zařízením nebo odstraněny ze dna pomocí vysavače. Zakalená voda se stává opět průzračnou.

Návod k použiti:

Dávkování je závislé na stupni zákalu, dávkujte v rozmezí10-15 ml/m3 vody. Nejprve upravte pH vody v bazénu na hodnoty 7,0 - 7,4. Přípravek vlijte do nádoby s vodou, promíchejte a připravený roztok vlijte rovnoměrně na hladinu. Filtrace by měla byt v chodu tak dlouho, aby došlo k dokonalému promíchání.

Obsahuje:

Aluminium hydroxychlorid 25-50% CAS 1327-41-9.

Údaje o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Bezpečnostní pokyny: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

První pomoc:

Znečištěný nebo postříkaný oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, poté potřete ochranným krémem. Při zasažení očí vymývejte vodou po dobu 15 minut. Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu, vypláchněte ústa a nos vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracení, ihned k lékaři.

Skladování:

Těsně uzavřené nádoby uchovávejte na suchém a chladném místě, optimální teplota je +5ºC až +25ºC. Nepoužívejte kovové obaly.

Upozornění:

dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným skladováním a nakládáním s přípravkem.

Záruční lhůta:

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu.

Balení:

1l.

Dokumenty k produktu ke stažení zde.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
107 Kč
Vločkovač ProfiPOOL 1kg

Vločkovač ProfiPOOL 1kg

Charakteristika: ProfPOOL Vločkovač je granulovaný přípravek , který v bazénové vodě vyvločkuje ..

242 Kč
Vločkovač ProfiPOOL 2,5kg

Vločkovač ProfiPOOL 2,5kg

Charakteristika: ProfPOOL Vločkovač je granulovaný přípravek , který v bazénové vodě vyvločkuje ..

427 Kč
Vločkovač ProfiPOOL 5l - tekutý

Vločkovač ProfiPOOL 5l - tekutý

Charakteristika: ProfiPOOL Vločkovač je tekutý prostředek určený k úpravě vody v bazénu. Přípravek v..

Tagy: Tekutý Vločkovač ProfiPOOL 1l