• Chlor ŠOK ProfiPOOL 1kg
získáš 9 Poolčíků

Chlor ŠOK ProfiPOOL 1kg

  • Výrobce: ProfiPOOL
  • Kód výrobku: B0003
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 218 Kč

  • Cena v Poolčících: 170


ProfiPOOL Chlor Šok je granulovaný přípravek určený pro rychlou úpravu hodnoty chloru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny. Je možné ho použít i pro počáteční chlorování při napuštění bazénu nebo pro pravidelnou údržbu vody. Přípravek má baktericidní a algicidní účinky, likviduje bakterie a vodní řasy.

Návod k použití:

Šoková úprava / první chlorování - 20 g/m³ vody. Pravidelně (2x týdně) kontrolujte hodnoty pH a chloru, pro dosažení stabilně čisté a průzračné vody je třeba udržovat pH na hodnotách 7,0 - 7,4, obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 - 0,5 mg/l. V případě poklesu hodnoty chloru pod 0,3 mg/l je nutné jeho množství zvýšit. Doporučujeme proto dávkovat zhruba 5 g/m3 vody pro pravidelnou údržbu, v závislosti na teplotě vody a zatížení bazénu. Množství přípravku odpovídající objemu vody v bazénu rozpusťte v nádobě s čistou vodou a poté při zapnutém filtračním zařízení pomalu přilévejte do bazénové vody. Také je možné přípravek pomalu sypat přímo do vyčištěného skimmeru, tak aby byl pomalu absorbován, granulát se nesmí ve sběrači hromadit. Než dojde k důkladnému promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Po aplikaci a úplném rozpuštění veškerého odměřeného množství přípravku opět zkontrolujte hodnotu chloru. Pokud došlo k předávkování chloru a naměřená hodnota je vyšší než 0,5 mg/l, přestaňte bazén používat a vyčkejte samovolného poklesu hodnoty chloru. Pro maximální účinnost provádějte chlorování nejlépe večer. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Spotřebujte do data uvedeného na obale. Skladování: Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V letním období neskladujte přípravek po delší dobu na nevětraném místě. Neskladujte při teplotě nad 25°C. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývinu chlorového plynu a tepla dostačujícího k zapálení hořlavých materiálů.

Obsah účinné látky: dichlorisokyanurát sodný (CAS 2893-78-9) 600 g/kg. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Údaje pro dekontaminaci: V případě rozsypání granulát smeťte, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte. První pomoc: Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Omyjte postižené místo velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka, pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa vodou. Zajistěte lékařské ošetření. Standardní věty o nebezpečnosti: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečná látka: dichlorisokyanurát sodný (natrium-troklosen). Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek.

Balení:

1kg

Dokumenty k produktu ke stažení zde.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
249 Kč
Chlor START ProfiPOOL 1kg

Chlor START ProfiPOOL 1kg

Přípravek ProfiPOOL Chlor START je sypký granulát určený k prvnímu ošetření bazénové vody po zimním ..

989 Kč
Chlor ŠOK ProfiPOOL 5kg

Chlor ŠOK ProfiPOOL 5kg

ProfiPOOL Chlor Šok je granulovaný přípravek určený pro rychlou úpravu hodnoty chloru v bazénové vod..

538 Kč
Chlor ŠOK ProfiPOOL 2,5kg

Chlor ŠOK ProfiPOOL 2,5kg

ProfiPOOL Chlor Šok je granulovaný přípravek určený pro rychlou úpravu hodnoty chloru v bazénové vod..

Tagy: chlor šok, likvidace řas