• Zazimovač ProfiPOOL 5l

Zazimovač ProfiPOOL 5l

  • Výrobce: ProfiPOOL
  • Kód výrobku: B063
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 732 KčZazimovač bazénů ProfiPOOL je kapalný přípravek proti tvorbě řas, zamezuje jejich růstu, vzniku zákalů a usazenin během zimního období. Výrazně zlepší jarní čištění a znovuuvedení bazénu do provozu. 

Návod k použití:

Po ukončení provozu v bazénu snižte hladinu vody pod úroveň skimmeru a vratných trysek a do zbylé vody v bazénu dávkujte 50ml / 1m3, (před přidáním Zazimovače upravte pH na hodnotu 6,8 – 7,4). Vypočtené množství přípravku rovnoměrně rozlijte podél celého okraje bazénu. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Spotřebujte do 18 měsíců od data uvedeného na obale. Určeno pro neprofesionální použití.

Skladování:

Přípravek skladujte v těsně uzavřených původních obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

Typ přípravku:

PT2.

Obsah účinné látky:

Polymer N-methylmethanaminu (EINECS 204-697-4) s (chlormethyl)oxiranem (EINECS 203-439-8) / Polymerní kvartérní chlorid amonný (PQ Polymer) / N,N-dimethyl-2-hydroxypropylammonium chloride polymer (CAS 25988-97-0) 100 g/kg. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Údaje pro dekontaminaci:

Rozlitý přípravek zasypte savým absorpčním materiálem(např. písek, štěrkový písek, silikagel, univerzální pojidla) a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte.

První pomoc:

Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Omyjte postižené místo velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka, pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa vodou. Zajistěte lékařské ošetření. Standardní věty o nebezpečnosti: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý