• Křišťál ProfiPOOL 1l
získáš 5 Poolčíků

Křišťál ProfiPOOL 1l

  • Výrobce: ProfiPOOL
  • Kód výrobku: B0014
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 113 Kč

  • Cena v Poolčících: 93


Charakteristika:

ProfiPOOL Křišťal je tekutý anorganický prostředek pro úpravu vody v bazénu. Vyvločkuje nečistoty i jemný zákal, který lze zachytit ve filtraci nebo odsát vysavačem ze dna bazénu. Zanechá vodu křišťálově čistou.

Obsahuje:

Aluminium hydroxychlorid 25-50% CAS 1327-41-9.

Návod k použití

Dávkování je závislé na stupni zákalu, dávkujte v rozmezí10-15 ml/m3 vody. Nejprve upravte pH vody v bazénu na hodnoty 7,0 - 7,4. Přípravek vlijte do nádoby s vodou, promíchejte a připravený roztok vlijte rovnoměrně na hladinu. Filtrace by měla byt v chodu tak dlouho, aby došlo k dokonalému promíchání. Údaje o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. První pomoc: Znečištěný nebo postříkaný oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a velkým množstvím vody, poté potřete ochranným krémem. Při zasažení očí vymývejte vodou po dobu 15 minut. Při nadýchání zajistěte přívod čerstvého vzduchu, vypláchněte ústa a nos vodou. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracení, ihned k lékaři.

Skladování:

Těsně uzavřené nádoby uchovávejte na suchém a chladném místě, optimální teplota je +5ºC až +25ºC. Nepoužívejte kovové obaly. Upozornění: dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným skladováním a nakládáním s přípravkem.

Záruční lhůta:

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu.

Balení

1l

Dokumenty k produktu ke stažení zde.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
466 Kč
Křišťál ProfiPOOL 5l

Křišťál ProfiPOOL 5l

Charakteristika: ProfiPOOL Křišťal je tekutý anorganický prostředek pro úpravu vody v bazénu. Vyvloč..