• MULTI Tablety 4v1 ProfiPOOL 1kg
získáš 10 Poolčíků

MULTI Tablety 4v1 ProfiPOOL 1kg

  • Výrobce: ProfiPOOL
  • Kód výrobku: B0005
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 252 Kč

  • Cena v Poolčících: 195


přípravek ProfiPOOL MULTI tablety jsou 200g pomalu rozpustné tablety určené k všestranné péči o vodu v bazénu po celou sezónu. V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen také algicid, vločkovač a stabilizátor chloru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky. Tablety mají baktericidní, fungicidní a algicidní účinky, likvidují bakterie, kvasinky, plísně a řasy. Obsažený vločkovač napomáhá filtrovat i velmi jemně rozptýlené nečistoty a stabilizátor chloru napomáhá snížení chlorového zápachu nad hladinou.

Návod k použití:

Po prvním napuštění bazénu proveďte počáteční ošetření bazénové vody přípravky ProfiPOOL START nebo ŠOK, stabilizujte hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4 pomocí přípravků ProfiPOOL pH PLUS nebo MÍNUS. Poté je možné přejít na pravidelnou údržbu vody pomocí ProfiPOOL MiniMULTI Tablety.

Dávkování:

Dávkujte 1 tabletu na 10m3 vody, dle teploty každých 5 – 7 dní. Pro dosažení hygienicky nezávadné a průzračně čisté vody je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3 – 0,5 mg/l a hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4. Průběžně tyto hodnoty kontrolujte, zejména po delší odstávce bazénu. V případě, že hodnota chloru je vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte a vyčkejte samovolného snížení obsahu chloru. Tablety vložte do plováku nebo do skimmeru při zapnutém filtračním zařízení, nikdy nevhazujte samostatně tablety do bazénu. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Spotřebujte do data uvedeného na obale. Určeno pro neprofesionální použití.

 

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, v dobře větraných místech, mimo zdroje tepla a otevřeného ohně, odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V letním období neskladujte přípravek po delší dobu na nevětraném místě. Neskladujte při teplotě nad 25°C. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývinu chlorového plynu a tepla dostačujícího k zapálení hořlavých materiálů.

 

Obsah účinné látky: Kyselina trichlorisokyanurová (87-90-1) 840 g/kg. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Údaje pro dekontaminaci: V případě rozsypání tablety smeťte, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte. Typ přípravku: 02. První pomoc: Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s kůží: Omyjte postižené místo velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka, pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa vodou. Zajistěte lékařské ošetření. Standardní věty o nebezpečnosti: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečné látky: Kyselina trichlorisokyanurová, síran hlinitý hydratovaný, síran měďnatý. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování prachu. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Záruční doba:

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek.

Balení:

1kg


Dokumenty k produktu ke stažení zde.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
308 Kč
MINI MULTI Tablety 4v1 ProfiPOOL 1kg

MINI MULTI Tablety 4v1 ProfiPOOL 1kg

přípravek ProfiPOOL MINI MULTI tablety jsou 20g pomalu rozpustné tablety určené k všestranné péči o ..

1 184 Kč
MULTI Tablety 4v1 ProfiPOOL 5kg

MULTI Tablety 4v1 ProfiPOOL 5kg

přípravek ProfiPOOL MULTI tablety jsou 200g pomalu rozpustné tablety určené k všestranné péči o vodu..

604 Kč
MULTI Tablety 4v1 ProfiPOOL 2,4kg

MULTI Tablety 4v1 ProfiPOOL 2,4kg

přípravek ProfiPOOL MULTI tablety jsou 200g pomalu rozpustné tablety určené k všestranné péči o vodu..

Tagy: MULTI Tablety 4v1 ProfiPOOL 1kg