• Chlor START ProfiPOOL 2,5kg
získáš 19 Poolčíků

Chlor START ProfiPOOL 2,5kg

  • Výrobce: ProfiPOOL
  • Kód výrobku: B0023
  • Dostupnost: SKLADEM - ihned k odeslání
  • 550 Kč

  • Cena v Poolčících: 379


Přípravek ProfiPOOL Chlor START je sypký granulát určený k prvnímu ošetření bazénové vody po zimním období nebo po prvním napuštění. Přípravek způsobí šokovou dezinfekci bazénové vody. Přítomnost chlóru zaručuje likvidaci běžně se vyskytujících bakterií, popř. vodních řas. Vzhledem k následnému rychlému úbytku přebytečného chlóru je možné se koupat velmi brzy po ošetření vody tímto přípravkem.

Návod k použití:

20g/m3 objemu vody v bazénu. Vypočtené množství přípravku doporučujeme rozpustit v nádobě s čistou vodou a poté při zapnutném fi ltračním zařízení přilévat k přítoku vody. Také je možné přípravek pomalu sypat do skimmeru, aby byl pomalu absorbován. Pro maximální účinnost provádějte chlorování vždy večer.

Složení:

dichlorisokyanurát sodný 60% CAS n. 2893-78-9, kyselina kyanurová 40% CAS n. 108-80-5.

Sandardní věty o nebezpečnosti:

H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293)/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Přípravek se zásadně dává do vody, ne naopak! Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. Zákaz opakovaného použití obalu.

První pomoc:

Při nadýchání: postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch, nedýchá-li, poskytněte umělé dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí nebo kůže: začněte ihned vyplachovat vlažnou vodou a vyplachujte nejméně po dobu 15 min. Přivolejte lékařskou pomoc. Při požití: postižené osobě dejte vypít větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Ihned přivolejte lékařskou pomoc.

Skladování:

přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu a chladu, odděleně od zdroje tepla a otevřeného ohně, odděleně od hořlavých látek a kyselin, oxidačních materiálů, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V letním období neskladujte přípravek po delší dobu na nevětraném místě. Neskladujte při teplotě nad +25°C. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývinu chlorového plynu a tepla dostačujícího k zapálení hořlavých materiálů. Údaje pro dekontaminaci: V případě rozsypání granulát smeťte, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Upozornění: Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek.

Schválení/certifikace:

č. povolení REG-3371-10.05.04/12515. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Balení:

2,5kg

Dokumenty k produktu ke stažení zde.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
226 Kč
Chlor START ProfiPOOL 1kg

Chlor START ProfiPOOL 1kg

Přípravek ProfiPOOL Chlor START je sypký granulát určený k prvnímu ošetření bazénové vody po zimním ..

1 013 Kč
Chlor START ProfiPOOL 5kg

Chlor START ProfiPOOL 5kg

Přípravek ProfiPOOL Chlor START je sypký granulát určený k prvnímu ošetření bazénové vody po zimním ..

489 Kč
Chlor ŠOK ProfiPOOL 2,5kg

Chlor ŠOK ProfiPOOL 2,5kg

ProfiPOOL Chlor Šok je granulovaný přípravek určený pro rychlou úpravu hodnoty chloru v bazénové vod..

Tagy: chlor start, likvidace řas